Algemene voorwaarden - NL

ALGEMENE VOORWAARDEN – KOFFIEMET

1. DEFINITIES

1.1. Algemene Voorwaarden: betekent de huidige algemene voorwaarden, evenals de "Gebruiksaanwijzingen" en de "Privacy verklaring".

1.2. De Vennootschap: betekent VEROTOPIA, besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Geldenaaksebaan 334A bus 1, 3001 LEUVEN en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0780.638.182, zijnde de ontwerper en eigenaar van KOFFIEMET.

1.3. Klant: betekent iedere natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met de Vennootschap zoals uiteengezet in artikel 3 en artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.

1.4. Partijen: betekent zowel de Vennootschap als de Klant samen.

1.5. Account: betekent een account dat door een Klant werd aangemaakt op de app KOFFIEMET conform hetgeen is uiteengezet in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.

1.6. Mollie: betekent een buitenlandse entiteit met maatschappelijke zetel gevestigd te Keizersgracht 126, 1015CW AMSTERDAM en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0646.950.903 met een vestigingseenheid gevestigd te Nieuwwandeling 62, 9000 GENT.

1.7. KOFFIEMET: betekent de progressive web application (PWA) ontwikkeld door de Vennootschap, die de Klant toegang verschaft tot de databank van andere Klanten en het sociaal netwerk dat ermee verbonden is.

1.8. Horecazaak: betekent iedere deelnemende Horecazaak zoals opgelijst in KOFFIEMET op moment van verbruik, dewelke eenzijdig kunnen worden gewijzigd en geüpdatet door de Vennootschap.

2. TOEPASSINGSGEBIED

2.1. Huidige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van of overeenkomsten met De Vennootschap, zowel gratis als betalend, en met uitdrukkelijk inbegrip van alle aankopen die door de Klant worden gedaan in KOFFIEMET.

2.2. Door het aanmaken van een Account , aanvaardt de Klant uitdrukkelijk onderworpen te zijn onderhavige Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de "Gebruiksaanwijzingen" en de "Privacy verklaring". Indien de Klant niet akkoord kan gaan met huidige Algemene Voorwaarden, zal hij of zij worden uitgesloten van het gebruik van de app KOFFIEMET en de diensten van de Vennootschap.

2.3. Enige andere algemene voorwaarden die gelijktijdig met deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitdrukkelijk uitgesloten. Huidige Algemene Voorwaarden prevaleren immers.

2.4. De ongeldigheid, nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden brengt de andere bepalingen ervan niet in het gedrang.

3. ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Door het aanmaken van een Account, gaat de Klant een overeenkomst aan met de Vennootschap, waarin hem/haar toegang wordt verschaft tot de online databank KOFFIEMET, die de Klanten in staat stelt om met elkaar te interageren en vervolgens elkaar te leren kennen middels een ontmoeting in de Horecazaken, (hierna "de Overeenkomst" genoemd).

3.2. KOFFIEMET is een databank en sociaal netwerk dat haar Klanten de mogelijkheid biedt zichzelf te presenteren aan andere Klanten door middel van een persoonlijk opgesteld profiel (hierna Profiel genoemd). Enige informatie over zichtbaarheid van persoonsgegevens op dit Profiel, evenals enige informatie omtrent de verwerking en verzameling van de persoonsgegevens door de Vennootschap, is beschikbaar in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden en in de "Privacy verklaring".

3.3. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de aangeboden diensten op KOFFIEMET om ernstige redenen te wijzigen, dan wel afwijkende diensten aan te bieden zonder extra kosten voor de Klanten. Als ernstige redenen worden onder andere (en aldus niet exhaustief) aangenomen:

- De verplichting van de Vennootschap om de aangeboden diensten in KOFFIEMET te conformeren aan de op deze diensten van toepassing zijnde (nieuwe) regelgeving;

- De verplichting van de Vennootschap om een vonnis, arrest, of enige andere autoriteitsbeslissing uit te voeren;

- De situatie waarin de wijziging van de diensten noodzakelijk is om belangrijke operationele redenen;

- De situatie waarin de wijziging van de diensten noodzakelijk is om bestaande veiligheidsproblemen af te dekken, dan wel te verhelpen;

- De situatie waarin de wijziging noodzakelijk is om te voldoen aan de eisen van de gebruikers en de markt van en voor diensten van eenzelfde aard;

- De situatie waarin de wijzigingen van de diensten van puur technische of procedurele aard zijn, zonder dat deze essentiële effecten of wijzigingen met zich meebrengen voor de Klant waaronder, doch niet exhaustief, wijzigingen van puur grafische aard, etc.ALGEMENE VOORWAARDEN – KOFFIEMET

3.4. Alle wijzigingen aan de diensten die in overeenstemming met artikel 3.3 van huidige Algemene Voorwaarden worden doorgevoerd door de Vennootschap, zullen tijdig en uiterlijk 14 dagen voor de implementatie ervan worden meegedeeld aan de Klanten middels e-mails naar het opgegeven mailadres.

3.5. De Klant en de Vennootschap verklaren uitdrukkelijk dat het onderwerp van deze Overeenkomst geen huwelijksbemiddeling uitmaakt, noch het voltrekken van een huwelijk.

4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. Het aanmaken van een Account en het aangaan van de Overeenkomst, vereist een gratis registratie van de Klant. Om zich geldig te kunnen registreren, dient de Klant een e-mailadres op te geven, evenals een persoonlijk gekozen wachtwoord.

4.2. Om vervolgens gebruik te kunnen maken van KOFFIEMET, dient de klant zijn voornaam en geboortedatum in te vullen, evenals minstens één persoonlijke foto te uploaden. Het Profiel van de Klant zal slechts zichtbaar worden voor andere Klanten eens de gegevens uit dit artikel 4.2 werden geüpload.

4.3. Iedere Klant die een overeenkomst wenst aan te gaan met de Vennootschap en zich wil registreren om een Account aan te maken en gebruik te maken van de databank en het sociale netwerk KOFFIEMET, dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De Klant is minimaal 18 jaar oud;

- De Klant is gerechtigd om een overeenkomst aan te gaan;

- De Klant verbindt zich er uitdrukkelijk toe om zich tijdens het gebruik van KOFFIEMET te houden aan deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de "Gebruiksaanwijzingen".

5. AANKOPEN EN GEBRUIK VAN VOUCHERS IN DE APP

5.1. De Klant wordt vóór het tot stand komen van enige koopovereenkomst met de Vennootschap steeds uitdrukkelijk geïnformeerd over de aankoopvoorwaarden zoals uiteengezet in huidig artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

5.2. De Klant heeft de mogelijkheid om in KOFFIEMET persoonlijke, niet overdraagbare, virtuele items (hierna "Voucher" genoemd) aan te kopen van de Vennootschap voor een prijs die op het moment van de aankoop wordt aangeboden door laatstgenoemde.

5.3. Alle prijsaanbiedingen van de Vennootschap zijn vrijblijvend en ten indicatieve titel tot op het moment van betaling. Drukfouten, materiële vergissingen en rekenfouten kunnen de Vennootschap niet verbinden.

5.4. De koopovereenkomst tussen de Klant en de Vennootschap komt slechts tot stand na betaling van de integrale aankoopprijs door de Klant.

5.5. Alle betalingen die door de Klant dienen te worden verricht, gebeuren middels doorverwijzing naar de externe betalingsprovider Mollie. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant leidt ingevolge enig defect, storing en/of foutief handelen bij of van Mollie. De Klant dient zich in voormeld geval rechtstreeks tot Mollie te richten.

5.6. De aangekochte Vouchers kunnen door de Klant worden gebruikt om contacten te leggen met andere Klanten. Eens een contact is gelegd met een andere Klant (die het voorstel tot contactlegging aldus heeft aanvaard), zal de Voucher zijn verbruikt en kan deze niet meer worden gebruikt om contact te leggen met andere Klanten. Indien de andere Klant het voorstel tot contactlegging weigert, zal de Voucher niet zijn verbruikt en alzo terugkeren naar het Account van de Klant.

5.7. Bij een voorstel tot contactlegging, kan de Klant er tevens voor opteren om twee of meer Vouchers in te zetten, hetgeen een uitnodiging tot traktatie van de uitnodigende Klant betreft. In het geval dat de andere Klant dit voorstel tot contactlegging aanvaardt, zullen voormelde Vouchers zijn verbruikt.

5.8. Eens een voorstel tot contactlegging is aanvaard en een connectie is tot stand gekomen, hebben de geconnecteerde Klanten 3 dagen (72 uur), te rekenen vanaf het moment van de aanvaarding, om elkaar te leren kennen en een afspraak in te plannen door gebruik te maken van de chatfunctie, waarna de connectie en chatfunctie wordt opgeheven.

5.9. Een Voucher kan worden omgeruild bij één van de deelnemende Horecazaken voor één van de in KOFFIEMET opgenomen en toegelaten consumpties en dit zowel na het verbruik ervan door contactlegging, als daarvoor.

5.10. Indien voormelde Vouchers niet worden verbruikt of geconsumeerd, vervallen zij na verloop van een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de datum van de aankoop ervan.

6. HERROEPINGSRECHT

6.1. De Klant heeft het recht om zijn aankopen bij de Vennootschap te herroepen binnen een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum waarop de overeenkomst werd aangegaan, zonder dat deze hiervoor enige reden dient op te geven en voor zover het Voucher nog niet is verbruikt.

6.2. Het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 6.1 van huidige Algemene Voorwaarden dient schriftelijk uitgeoefend te worden door de Klant middels (aangetekend) schrijven op het adres van de Vennootschap, dan wel per mail naar het mailadres van de Vennootschap, zoals vermeld in KOFFIEMET.

6.3. In het geval de Klant geldig is overgegaan tot de uitoefening van zijn herroepingsrecht, conform de voorwaarden uiteengezet in dit artikel, zal deze de volledige aankoopprijs van de herroepen goederen ontvangen van de Vennootschap binnen een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de kennisname van de herroeping door de Vennootschap.

7. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

7.1. Teneinde KOFFIEMET volledig te kunnen benutten en beroep te kunnen doen op alle diensten van de Vennootschap die vervat zitten in de Overeenkomst, dient de Klant op regelmatige basis de ondersteunende programma's van KOFFIEMET, evenals de PWA zelf te controleren op updates, en deze vervolgens uit te voeren. Bij gebruik van verouderde of niet algemeen gangbare versies van de ondersteunende technologieën, is het mogelijk dat de Klant het product slechts in beperkte mate kan gebruiken.

7.2. De Klant alleen is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn Account en voor de informatie die deze over zichzelf weergeeft op zijn of haar eigen Profiel. De Klant verzekert bovendien dat de opgegeven (persoons)gegevens waarheidsgetrouw zijn en de Klant persoonlijk beschrijven. Het te kwader trouw invullen van onjuiste (persoons)gegevens, dan wel het zichzelf voordoen als een vreemd of fictief persoon, kunnen aanleiding geven tot het ondernemen van burgerlijke en/of strafrechtelijke gerechtelijke stappen vanwege de Vennootschap, dan wel vanwege eender welke Klant.

7.3. De klant verbindt zich er eveneens toe om geen persoonlijke informatie, met uitzondering van de informatie vermeld in artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden, op te nemen op zijn Profiel, zoals onder andere doch niet exhaustief zijn woonplaats, contactgegevens, etc.

7.4. De Klant verzekert dat hij KOFFIEMET steeds uitsluitend voor private aangelegenheden gebruikt en niet gebruikt voor commerciële doeleinden of reclamedoeleinden. In het bijzonder zal de Klant zich ervan onthouden om de (persoons)gegevens van andere Klanten rechtstreeks, dan wel door middel van een informaticasysteem, systematisch uit te lezen om deze vervolgens buiten de toepassingen van KOFFIEMET te gebruiken of te verkopen.

7.5. De Klant verbindt zichzelf ertoe om de e-mails, berichten, (persoons)gegevens en/of enige andere informatie die hij ontvangt van andere Klanten niet zonder toestemming van de auteur te verspreiden of toegankelijk te maken voor derden, dan wel indien hij of zij hiertoe wordt verplicht bij enige wet of gerechtelijk bevel. Hetzelfde geldt voor namen, telefoonnummers, adressen, URL's en of enige andere (persoons)gegevens.

7.6. De Klant zal de Vennootschap schadeloos stellen voor iedere schade, aanklacht of vordering van een andere Klant of van een derde die tegen haar wordt ingesteld op grond van laster, beledigingen, schendingen van persoonsrechten, schending van deze Algemene Voorwaarden of overige rechten, indien deze aanklacht of vordering wordt veroorzaakt door nalatig of foutief handelen van de Klant.

7.7. De Klant verbindt zich ertoe om KOFFIEMET niet te misbruiken en in het bijzonder:

- Geen teksten of foto's te verspreiden, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks door middel van URL's die in strijd zijn met de goede zede, dan wel obsceen of pornografisch zijn;

- Geen belasterende, aanstootgevende of op andere wijze onrechtmatig materiaal te verspreiden;

- Andere Klanten niet te bedreigen, hinderen, of de rechten van derden te schenden via KOFFIEMET;

- Geen gegevens, software of ander materiaal te verspreiden dat een virus bevat, dan wel auteursrechtelijk beschermd is, met uitzondering van de situatie dat de klant hier het recht toe heeft gekregen van respectievelijk de Vennootschap, dan wel de auteur van de beschermde werken.

- De service niet te gebruiken op een manier die het aanbod van diensten voor de andere Klanten nadelig beïnvloedt;

- Geen berichten of e-mails van andere Klanten te onderscheppen;

- Geen e-mails te versturen aan Klanten met een ongeschikt hoge of beledigende frequentie;

- Geen berichten te verzenden die een commercieel doel dienen, zoals onder andere doch niet exhaustief, het versturen van aanbiedingen, reclame, jobaanbiedingen, etc.;

- Geen filters te gebruiken op foto's die de realiteit te extreem vervormen;

7.8. Het niet naleven van één van de punten vermeld in artikel 7.2 tot en met 7.5 en artikel 7.7 genoemde verplichtingen, kan de volgende sancties met zich meebrengen: de Klant een verklaring laten afleggen voor eventuele inbreuken op de wet, Gebruiksaanwijzingen of deze Algemene Voorwaarden, een waarschuwing, het (deels) verwijderen van inhoud, het blokkeren van een Account , dan wel de volledige verwijdering ervan en/ of de onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

7.9. In het geval dat een Account wordt geblokkeerd, dan wel volledig wordt verwijderd ingevolge hetgeen is bepaald in artikel 7.8 van deze Algemene Voorwaarden, zullen de Vouchers (zowel verbruikt als niet verbruikt) enkel kunnen aangewend worden voor de aankoop van een consumptie zoals omschreven in artikel 5.8 van deze Algemene Voorwaarden, doch niet meer om contacten te leggen met andere Klanten.

7.10. Huidig artikel doet geen afbreuk aan het recht van de Vennootschap om een burgerlijke vordering, dan wel strafrechtelijke klacht in te dienen tegen de Klant die deze Algemene Voorwaarden heeft geschonden.

8. VERPLICHTINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

8.1. De Vennootschap streeft ernaar de app KOFFIEMET, evenals haar diensten 24u per dag, zeven dagen op zeven en met een gemiddelde beschikbaarheid van 99% per jaar ter beschikking te stellen aan de Klant, met uitzondering van uitval door onderhoud, software-updates, dan wel technische of andere problemen die buiten de controle vallen van de Vennootschap. In deze zin betreffen de diensten van de Vennootschap een middelenverbintenis.

8.2. De Vennootschap is enkel het streven naar een contactbemiddeling verschuldigd, en garandeert in geen geval het succes ervan. De Vennootschap biedt enkel de technische ondersteuning voor deze contactbemiddeling in overeenstemming met hetgeen is bepaald in artikel 3 en 4 van deze Algemene Voorwaarden teneinde het leggen van contacten tussen haar Klanten, evenals diens interacties te faciliteren.

9. OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE KLANT

9.1. De klant heeft ten allen tijde het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen door in KOFFIEMET te klikken op "Mijn Account" en vervolgens zijn of haar Account te verwijderen door diens mailadres in te vullen in de daartoe voorziene velden.

9.2. In het geval dat een Klant zijn Account opzegt in overeenstemming met artikel 9.1 van deze Algemene Voorwaarden, zullen de Vouchers (zowel verbruikt als niet verbruikt) enkel kunnen aangewend worden voor de aankoop van een consumptie, doch niet meer om contacten te leggen met andere Klanten.

10. PRIVACY, VEILIGHEID EN SPAM

10.1. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de rechten van de Klant in verband met deze verwerking, kunnen worden teruggevonden in de Privacy verklaring die integraal deel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden.

10.2. Klanten die gebruik maken van KOFFIEMET en de diensten van de Vennootschap, verstrekken persoonsgegevens aan de Vennootschap. Het verstrekken van persoonsgegevens maakt een tegenprestatie uit voor het gratis gebruik van KOFFIEMET en de diensten van de Vennootschap. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de Vennootschap haar persoonsgegevens mag verwerken binnen de grenzen van de Privacy verklaring.

10.3. De wederkerige relatie tussen de Vennootschap en de Klant belet niet dat de Klanten hun rechten kunnen uitoefenen die hen op basis van de Algemene verordening voor gegevensbescherming (2016/679) is toegekend, waaronder het recht om hun verleende toestemmingen te herroepen, dan wel een bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens conform artikel 21 van voormelde verordening.

10.4. Indien de herroeping van de toestemming en/of het bezwaar tegen de verwerking er echter zou toe leiden dat de voortzetting van de contractuele relatie ingevolge de beperkte omvang van de toegestane gegevensverwerking na afweging van de belangen van beide partijen onredelijk, dan wel onmogelijk is, kan de Vennootschap het Account onmiddellijk beëindigen.

10.5. In het geval dat een Account wordt geblokkeerd, dan wel volledig wordt verwijderd ingevolge hetgeen is bepaald in artikel 10.4 van deze Algemene Voorwaarden, zullen de Vouchers (zowel verbruikt als niet verbruikt) enkel kunnen aangewend worden voor de aankoop van een consumptie, doch niet meer om contacten te leggen met andere Klanten.

10.6. In het kader van het maken van connecties met andere Klanten met het oog op het interageren en het vastleggen van een afspraak bij één van de Horecazaken, worden de voornaam, de leeftijd en minstens één foto van de Klant weergegeven op hun Profiel.

10.7. De Vennootschap streeft er voortdurend naar om zijn Klanten bij het gebruik van KOFFIEMET te beschermen tegen datalekken, oplichting en intimidatie zoals hackers, spam of datingfraude, hetgeen een middelenverbintenis uitmaakt in hoofde van de Vennootschap.

11. COMMUNICATIE

11.1. De communicatie tussen Klanten op KOFFIEMET dient steeds te gebeuren in overeenstemming met hetgeen wordt bepaald in huidige Algemene Voorwaarden in het bijzonder met de Gebruiksaanwijzingen.

11.2. KOFFIEMET werkt op basis van wederkerige toestemming. Indien een Klant het verzoek van een andere Klant tot interactie niet aanvaardt, zal er geen interactie tussen deze Klanten mogelijk zijn.

11.3. Alle communicatie tussen de Vennootschap en de Klanten gebeurt door middel van meldingen in KOFFIEMET en/of via e-mail. Communicatie over enig geschil dat tussen Partijen zou ontstaan omtrent het sluiten van de Overeenkomst, dan wel over enige aankoop vanwege de Klant zoals bedoeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden, kan tevens gebeuren middels een (aangetekende) brief te sturen aan het adres van de Vennootschap zoals vermeld in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden.

11.4. Teneinde de Vennootschap toe te laten de Klant waarmee zij communiceert correct te kunnen identificeren en eventueel misbruik tegen te gaan, verbindt de Klant zich ertoe om in iedere communicatie met de Vennootschap zijn mailadres te vermelden.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Iedere Klant is zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van diens eigen Profiel en Account. De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foute informatie die op het Profiel van één van haar Klanten wordt weergegeven ingevolge een foutieve invulling ervan vanwege de Klant.

12.2. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor eventueel misbruik van informatie, noch voor enig ontoelaatbaar en/of onrechtmatig gebruik van KOFFIEMET door haar Klanten, met uitzondering van de beperkingen die zijn opgelegd door de wet.

12.3. Hoewel de Vennootschap ernaar streeft om een respectvolle omgeving aan te bieden aan haar Klanten door middel van onder andere de vereiste van wederkerige toestemming en haar Klanten te verplichten om akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en de Gebruiksaanwijzingen, is de Vennootschap niet aansprakelijk voor het gedrag van haar Klanten, zowel tijdens het gebruik van KOFFIEMET, als erbuiten.

13. INTELLECTUELE EIGENDOM

13.1. De Vennootschap heeft in zijn verhouding met de Klant het exclusieve recht op reproductie, distributie, verwerking en alle andere auteursrechten, evenals het recht van immateriële overdracht en weergave van KOFFIEMET en de daarin opgenomen inhoud.

13.2. In geen geval zal de toegang tot KOFFIEMET en de diensten die door de Vennootschap ter beschikking worden gesteld, aanschouwd worden als een overdracht van de intellectuele rechten vanwege de Vennootschap aan de Klant.

13.3. Het gebruik van KOFFIEMET en de daarin opgenomen inhoud, evenals de materialen, merken, handelsnamen en of andere intellectuele eigendom van de Vennootschap is enkel toegestaan overeenkomstig het gebruik dat in deze Algemene Voorwaarden wordt toegestaan aan de Klant.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

14.1. Het Belgisch recht is van toepassing.

14.2. Voor elke betwisting of geschil dat voortvloeit uit deze Overeenkomst, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.