Privacyverklaring

1. Verwerkingsverantwoordelijke

1.1 Tenzij anders vermeld in deze Privacy verklaring, is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens VEROTOPIA, besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Geldenaaksebaan 334A bus 1, 3001 LEUVEN en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0780.638.182 (hierna "de Vennootschap" genoemd).

1.2 Contactopname met de Vennootschap in geval van vragen en/of opmerkingen in verband met deze Privacy verklaring kan zowel via mail als per post op onderstaande adressen:

 • Post: Geldenaaksebaan 334A bus 1, 3001 LEUVEN
 • Mailadres: info@koffiemet.be

2. Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks) natuurlijke persoon, zoals onder andere doch niet exhaustief leeftijd, adres, telefoonnummer, geslacht, mailadres, etc.

2.2 Onder verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan: het bewerken van persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

2.3 De Vennootschap verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in de volgende gevallen:

 • Bij het bezoeken van KOFFIEMET door Klanten en niet-Klanten;
 • Bij het installeren van KOFFIEMET;
 • Bij het gebruik van KOFFIEMET;
 • Bij contactopname met de Vennootschap.

2.4 Klanten stellen hun persoonsgegevens vrijwillig ter beschikking aan de Vennootschap in het kader van het afsluiten van de Overeenkomst met de Vennootschap. Daarentegen dient de Klant verplicht bepaalde persoonsgegevens te verstrekken aan de Vennootschap bij diens registratie voor de aanmaak van een Account en Profiel. Voormelde persoonsgegevens omvatten bijzondere categorieën van persoonsgegevens waaronder seksuele gerichtheid. Ook is het voor het gebruik van en de werking van KOFFIEMET vereist dat uw profielinformatie zichtbaar is voor andere Klanten.

2.5 Indien de Klant niet akkoord kan gaan met de verwerking van diens persoonsgegevens door de Vennootschap op de wijze die wordt uiteengezet in deze Privacy verklaring, kan de Vennootschap deze Klant geen toegang verlenen tot KOFFIEMET, noch diensten aanbieden of een Overeenkomst aangaan met desbetreffende Klant.

2.6 In wat volgt wordt verder verduidelijkt welke gegevens zullen worden verwerkt door de Vennootschap:

A. Persoonsgegevens noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst door de vennootschap

2.7 Opdat de Vennootschap de diensten kan leveren aan de Klant zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden en teneinde de Klant toegang te kunnen verschaffen tot KOFFIEMET, is het noodzakelijk om de persoonsgegevens die in dit artikel worden omschreven en die door de Klant aan de Vennootschap worden overgemaakt bij het aanmaken van diens Account en Profiel, te verwerken.

B. Aanmaken van een account en profiel registratieproces

2.8 Bij het aanmaken van een Account is de Klant ertoe gehouden om de volgende gegevens op te geven:

 • Een geldig E-mailadres; en
 • Een persoonlijk wachtwoord.

2.9 Bij het invullen van de gegevens die nodig zijn om een Profiel op te stellen, dient de Klant de volgende gegevens in te vullen:

 • Zijn of haar voornaam;
 • Zijn of haar geboortedatum; en
 • Eén persoonlijke foto van het aangezicht van de Klant.

2.10 Alle gegevens die overeenkomstig artikel 2.9 worden ingevuld door de Klant op diens Profiel, worden weergegeven op KOFFIEMET aan de andere Klanten. Meer bepaald worden de voornaam, leeftijd en persoonlijke foto weergegeven. De Klant kan er tevens vrijblijvend voor opteren om de volgende persoonsgegevens weer te geven op diens Profiel: interesses, tewerkstelling en/of studierichting, huisdieren, aantal kinderen, een persoonlijk tekstje en/of diens favoriete café of koffiebar.

C. Bestelling van vouchers

2.11 Wanneer de Klant overgaat tot het aankopen van Vouchers, worden de betaalgegevens opgeslagen en verwerkt door Mollie (de betalingsprovider) en niet door de Vennootschap. De Vennootschap heeft in voorkomend geval dan ook geen invloed op de verwerkingen van de persoonsgegevens die door desbetreffende betalingsprovider worden uitgevoerd.

2.12 In voormeld geval zal de betalingsprovider de verwerkingsverantwoordelijke zijn. Bij eventuele vragen en/of opmerkingen van de Klant in verband met de gegevensverwerking van diens persoonsgegevens, zal deze rechtstreeks contact dienen op te nemen met desbetreffende provider.

2.13 Onverminderd voormelde bepalingen, dient de Klant bij de eerste aankoop diens adres mee te delen aan de Vennootschap. Het adres van de Klant dient te bestaan uit een Land, gemeente (en postcode), straatnaam en huisnummer.

D. Communicatie tussen klanten onderling en communicatie met de vennootschap

2.14 De Vennootschap bewaart de communicatie tussen klanten die op KOFFIEMET plaatsvindt. De communicatie tussen de Klanten onderling op KOFFIEMET is versleuteld.

2.15 De communicatie tussen de Vennootschap en de Klant gebeurt via mail en/of Whatsapp. In voormeld geval zal de e-mailprovider de verwerkingsverantwoordelijk zijn. Bij eventuele vragen en/of opmerkingen van de Klant in verband met de verwerking van diens persoonsgegevens, zal deze rechtstreeks contact dienen op te nemen met desbetreffende provider.

E. Nieuwsbrieven en Meldingen

2.16 Bij het aanmaken van een Account, geeft de Klant diens e-mailadres op. Voormeld e-mailadres zal door de Vennootschap worden gebruikt om de Klant in kennis te stellen van reclamemails met betrekking tot de aankoop van Vouchers en promoties, en van eventuele updates en onderhouden aan KOFFIEMET, zonder dat daarvoor de toestemming van de Klant is vereist.

2.17 Bij de communicatie tussen de Vennootschap en de Klant zoals bepaald in artikel 2.15, zal de e-mailprovider de verwerkingsverantwoordelijk zijn. Bij eventuele vragen en/of opmerkingen van de Klant in verband met de verwerking van diens persoonsgegevens, zal deze rechtstreeks contact dienen op te nemen met desbetreffende provider.

2.18 Indien de Klant geen reclamemails meer wenst te ontvangen, heeft deze op ieder moment het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van het opgeslagen e-mailadres voor dergelijke doeleinden op één van de volgende manieren:

 • Door zich af te melden onderaan de reclamemails;
 • Door in "Mijn Account" onder "Instellingen" de meldingen aan te passen.

2.19 Nadat de Klant zich heeft afgemeld, kan deze zich steeds opnieuw aanmelden in diens Account onder "Mijn Account".

F. Push berichten (meldingen)

2.20 Bij gebruik van KOFFIEMET op een mobiel apparaat of PC van de Klant dat dit ondersteunt, ontvangt deze bij gebruik van KOFFIEMET push berichten, zowel tijdens het gebruik van KOFFIEMET als erbuiten.

2.21 De Klant kan het ontvangen van pushberichten ten allen tijde aanpassen in de daarvoor voorziene configuratie-instellingen van diens mobiele apparaat door in "Mijn Account" onder "Instellingen" de meldingen aan te passen

G. Verzamelde gegevens bij raadpleging van de website

2.22 Bij elk gebruik van KOFFIEMET, dan wel ieder bezoek van de site door een derde, worden gegevens over het gebruik door deze Klanten en derden – tenzij hieronder anders vermeld – door de gebruikte internetbrowser verzonden en opgeslagen in logbestanden. De gegevens die in deze logbestanden worden opgeslagen zijn de volgende:

 • De Naam van de opgevraagde pagina;
 • De Datum en de tijd van het bezoek;
 • De Informatie over het type browser en de internetprovider van de gebruiker, alsook het gebruikte besturingssysteem (bijv. Windows, IOS, LINUX, etc.);
 • Het IP-adres (Internet Protocol adres) van de gebruikte computer, tablet of smartphone. Hierbij wordt het IP-adres ook vergeleken met een geodatabank en wordt de locatie, dan wel land, provincie en verblijfplaats van de Klant bepaald;
 • De Referrer-URL (oorsprongs-URL) van waar de gebruiker naar de opgevraagde pagina komt;
 • De hoeveelheid verzonden gegevens;
 • Statusbericht over het welslagen van de opvraging;
 • Pseudoniem sessiedeelnemer;
 • Klantennaam (code) op KOFFIEMET (enkel van Klanten);
 • Gebruikte beeldschermresolutie;
 • Sessie-identificatienummer (Session ID);

2.23 In het zogenoemde inlogrecord wordt tevens bij iedere aanmelding van de Klant bij het netwerk, de gebruiks-ID van de Klant op KOFFIEMET opgeslagen.

2.24 Naast de eerder genoemde gegevens kunnen bij het gebruik van KOFFIEMET ook Cookies worden gebruikt. Voor meer informatie hierover kan de Klant terecht onder artikel 10 van deze privacy verklaring.

H. Inloggegevens

2.25 In het zogenoemde inlogrecord, worden de volgende gebruiksgegevens bij het inloggen verzameld door de Vennootschap:

 • Datum en tijd van login;
 • Klanten-ID van de Klant op KOFFIEMET (e-mailadres);
 • IP-adres (Internet Protocol adres) ;

2.26 Naast de eerder genoemde gegevens kunnen bij het gebruik van KOFFIEMET ook Cookies worden gebruikt. Voor meer informatie hierover kan de Klant terecht onder artikel 10 van deze privacy verklaring.

I. GPS-gegevens bij gebruik van koffiemet

2.27 Bij gebruik van KOFFIEMET worden de locatiegegevens van het apparaat uitgelezen (GPS, eventueel Wifi-informatie en apparaat-ID). Deze informatie wordt gebruikt om de locatie van de Klant te bepalen, zodat een geschikte zoekradius kan worden ingesteld en de relevante Profielen van andere Klanten kunnen worden weergegeven.

3. Verwerkingsdoeleinden

3.1 De Vennootschap verwerkt de persoonsgegevens van de Klanten voor de volgende doeleinden en op basis van de hierna genoemde rechtsgronden. Wanneer de gegevensverwerking op de rechtsgrond van een gerechtvaardigd belang is gebaseerd, licht de Vennootschap tevens het gerechtvaardigd belang toe voor de gegevensverwerking:

 • Wat betreft de ter beschikkingstelling van KOFFIEMET en het aanbieden van de diensten, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden, betreft het onder andere de volgende verwerkingsdoeleinden:
 • Het ter beschikking stellen van KOFFIEMET aan niet geregistreerde gebruikers;
 • Het ter beschikking stellen en het gebruik van KOFFIEMET voor en door Klanten;
 • Het aanbieden van een contactmogelijkheid en het in behandeling nemen van aanvragen via KOFFIEMET;
 • Het mogelijk maken om een contract af te sluiten;
 • Het versturen van e-mails en/of pushberichten met connecties of andere berichten met betrekking tot de Overeenkomst.
 • Het aanbieden van aanmelden via KOFFIEMET. De rechtsgrond voor het verwerken van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst.
 • Ook stelt de Vennootschap zijn Klanten een functie met de naam "Profiel melden" ter beschikking en voert controles van profielen uit bij door andere Klanten gemelde schendingen van de voorwaarden van andere Klanten. De rechtsgrond is het gerechtvaardigde belang van de Vennootschap en de Klanten dat KOFFIEMET niet worden misbruikt voor met de overeenkomst strijdige en/ of onwettige handelingen van derden. De Vennootschap komt daarbij ook diens wettelijke verplichting op het gebied van gegevensbescherming na, de systeemveiligheid en de dekking en follow-up van ontoelaatbare aanmeldingen of pogingen daartoe te garanderen.
 • Verder ten behoeve van gegevensbeveiliging, met name de beschikbaarheid overeenkomstig de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 5 lid 1 sub f, artikel 32 Algemene verordening voor gegevensbescherming (2016/679) (hierna de "AVG" genoemd). De rechtsgrond is het gerechtvaardigde belang van de Vennootschap om gegevens te beveiligen en van de Klanten dat KOFFIEMET niet voor handelingen wordt misbruikt die in strijd zijn met het contract en/of illegaal zijn. De Vennootschap komt daarbij ook diens wettelijke verplichting na op het gebied van gegevensbeveiliging omtrent het waarborgen van de veiligheid van de systemen en het openbaren en traceren van onbevoegde toegang en toegangspogingen.
 • Teneinde de rechten van de Vennootschap te waarborgen en te verdedigen, alsook het voldoen aan wettelijke verplichtingen. De rechtsgrond is naast het voldoen aan de wettelijk verplichting van de vennootschap en diens gerechtvaardigd belang bij het doen gelden en de verdedigen van deze rechten.
 • Voor eigen marketing door reclamemails, pushberichten en/of enquêtes. De rechtsgrond is het gerechtvaardigde belang van de Vennootschap bij direct marketing voor eigen producten. De rechtsgrond is in enkele gevallen ook de toestemmingsverklaring van de Klant.
 • Het tegemoetkomen aan de wens om geen gegevens meer voor reclamedoeleinden te gebruiken. De rechtsgrond is het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Vennootschap.
 • Het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen en bepalingen zoals voor belastingcontroles, informatieverzoeken en andere beschikkingen van overheden en rechterlijke organen. De rechtsgrond is het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Vennootschap.
 • Voor communicatiedoeleinden bij aanvragen. De rechtsgrond kan een precontractuele relatie of een wettelijke verplichting zijn.
 • Met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 lid 1 rechtsgrond is in deze gevallen artikel 9 lid 2 sub j AVG en artikel 6 lid 1 zin 1 sub e AVG in combinatie met artikel 6 lid 2 AVG.

3.2 Het verwerkingsdoel en de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van Cookies bij gebruik van KOFFIEMET zijn terug te vinden onder artikel 10 van deze Privacy verklaring.

4. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

4.1 Onderstaande rechtsgronden zijn van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens door de Vennootschap:

 • Voor het verkrijgen van toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens dient artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) AVG als rechtsgrond.
 • Voor zover de Vennootschap speciale categorieën van gegevens conform artikel 9 lid 1 AVG verwerken dient artikel 9, lid 2, punt a) AVG – de toestemming van de Klant – als rechtsgrond.
 • Bij het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de contractuele relatie van KOFFIEMET dient artikel 6, lid 1, zin 1, punt b) AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele taken uit te voeren.
 • Bij de verwerking van persoonsgegevens voor het vervullen van een wettelijke plicht dient artikel 6, lid 1, zin 1, punt c) AVG als rechtsgrond.
 • Indien verwerking nodig is om de gerechtvaardigde belangen van de Vennootschap of een derde, zoals haar Klanten, te waarborgen, en als de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokken persoon niet prevaleren boven de eerstgenoemde belangen, is artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG de rechtsgrond voor verwerking.
 • Voor verdere gegevensverwerking is de relevante passage van artikel 6, lid 1 AVG van toepassing op de respectieve gegevensverwerkingsconstellatie.
 • Bij verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn voor eigen reclame is artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG de rechtsgrond.
 • Bij de mogelijke verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 lid 1, is artikel 9 lid 2 sub j AVG en artikel 6 lid 1 zin 1 sub e AVG in combinatie met artikel 6 lid 2 AVG de rechtsgrond.

4.2 Als de rechtsgrond voor verwerking de toestemmingsverklaring is van de Klant, kan de Klant deze toestemmingsverklaring op ieder moment herroepen, zonder dat deze herroeping de rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde verwerkingen, die op grond van de toestemmingsverklaring werden doorgevoerd, tot het moment van herroeping, kan beïnvloeden.

4.3 Indien de rechtsgrond het legitieme belang uitmaakt, dan heeft de Klant tevens het grondrecht, om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie daarvan, op elk gewenst moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van desbetreffende persoonsgegevens, overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 21 AVG.

5. Overdracht van gegevens aan derden (providers)

  5.1 De persoonsgegevens van de Klant worden alleen door de Vennootschap aan derden doorgegeven wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst, wanneer de Vennootschap of de derde een gerechtvaardigd belang heeft bij het doorgeven van gegevens, wanneer de Klant hier toestemming voor heeft gegeven of wanneer dit nodig is om aan een wettelijke verplichting van de Vennootschap te voldoen. Als persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen aan derden worden overgedragen, worden de gerechtvaardigde belangen uiteengezet in deze privacyverklaring.

  5.2 Bovendien kunnen persoonsgegevens aan de volgende derden worden overgedragen:

  • aan dienstverleners, wanneer de gegevens voor het uitvoeren van een gegevensverwerkingsovereenkomst met de Vennootschap nodig zijn;
  • wanneer de Vennootschap hiervoor op basis van wettelijke vereisten of door individuele uitvoerbare administratieve of rechterlijke beslissingen verplicht zijn;
  • in verband met geschillen (aan de rechtbank of raadslieden), dan wel fiscale controles resp. bedrijfscontroles (aan accountants/auditors);
  • in verband met mogelijke strafbare feiten aan de betreffende onderzoeksautoriteiten;
  • in het geval van een verkoop van de bedrijfsactiviteiten (aan de koper).

  5.3 Wanneer gegevens regelmatig aan derden kunnen worden doorgegeven, wordt dit in deze Privacyverklaring of in onze Informatie over cookies & tracking vermeld. Bij een doorgifte op basis van toestemming kan deze toelichting ook worden gegeven als om toestemming wordt gevraagd bij de.

  A. Overdracht aan dienstverleners

  5.4 De Vennootschap behoudt zich het recht voor om van dienstverleners gebruik te maken bij het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens. Dienstverleners ontvangen van de Vennootschap alleen die persoonsgegevens die ze nodig hebben voor hun specifieke activiteit.

  5.5 De Vennootschap zet – wanneer dienstverleners in deze Privacyverklaring niet bij naam zijn genoemd – onder andere (doch niet exhaustief) dienstverleners in voor het versturen van e-mails, pushberichten en nieuwsbrieven naar haar Klanten. Verder stellen dienstverleners KOFFIEMET-servercapaciteiten ter beschikking. Als de Klant via de Vennootschap een aankoop heeft gedaan, helpen externe betaaldiensten en dienstverleners de Vennootschap bij de afhandeling van betalingen.

  5.6 Dienstverleners worden aanzien als verwerkers namens de verwerkingsverantwoordelijke (de Vennootschap), die persoonsgegevens van de Klanten van deze online service alleen volgens instructies van de Vennootschap mogen verwerken.

  B. Overdracht van gegevens naar niet-EU landen

  5.7 De persoonsgegevens van de Klant worden mogelijk ook doorgegeven aan derden, aan (met de Vennootschap samen of alleen) verantwoordelijken of aan orderverwerkers die zich buiten de EU bevinden. In dit geval zorgt de Vennootschap ervoor dat de gegevens enkel en alleen doorgegeven worden indien de ontvanger een passend gegevensbeschermingsniveau waarborgt (bijvoorbeeld met een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor het betreffende land conform artikel 45 AVG of de overeenkomst van zogenaamde standaardcontractbepalingen van de Europese Unie met de ontvanger conform artikel 46 AVG met gebruik van aanvullende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen) of als de Klanten hier voldoende toestemming voor hebben gegeven.

  5.8 Waar nodig wordt met de contractuele partners van de Vennootschap bovendien een "UK Addendum" afgesloten overeenkomstig de voorschriften van het Information Commissioner's Office (ICO).

  5.9 De Klant kan bij de Vennootschap een overzicht van de concrete ontvangers (orderverwerkers) in derde landen en een kopie van de concreet overeengekomen regelingen (EU-standaardcontractbepalingen, eventueel Met UK Addendum) voor het waarborgen van passende beschermingsniveaus ontvangen, voor zover deze bestaan. De Klant dient hiervoor de gegevens van de Vennootschap te gebruiken zoals opgenomen in artikel 1.

  6. Beschermingsmethodes van de persoonsgegevens

  6.1 De Vennootschap maakt gebruik van diverse beschermende maatregelen volgens de nieuwste stand van de techniek om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens van haar Klanten te beschermen. Het gaat daarbij in het bijzonder om de volgende maatregelen:

  • Strenge criteria voor de bevoegdheid om toegang te verkrijgen tot de gegevens van de Klant,
  • Opslag van vertrouwelijke gegevens in versleutelde vorm,
  • Firewallbeveiliging van IT-systemen ter voorkoming van onbevoegd aanmelden,
  • Permanente controle van de aanmeldingen bij IT-systemen ter herkenning en elimineren van misbruik van persoonsgegevens.

  7. Duur van opslag, bewaarplichten

  7.1 De Vennootschap bewaart de gegevens zolang als nodig teneinde haar online diensten en de bijhorende diensten te kunnen aanbieden, dan wel indien de Vennootschap gerechtvaardigde belangen heeft bij eventuele verdere opslag. In ieder geval zal de Vennootschap de persoonsgegevens van de Klant wissen, uitgezonderd de informatie die de Vennootschap dient aan te houden om te voldoen aan diens contractuele of wettelijke (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke) bewaartermijnen.

  7.2 Indien een bewaartermijn geldt voor bepaalde persoonsgegevens, zal de Vennootschap deze persoonsgegevens blokkeren tot deze termijn is verstreken.

  7.3 Klanten kunnen te allen tijde, doch niet retroactief, bezwaar maken tegen de opslag van de persoonsgegevens in hun profiel. Indien de Klant geen Vouchers heeft aangekocht, kan deze zijn of haar profielgegevens zelf wissen door in te loggen op diens Account en vervolgens bij 'Mijn Account' het betreffende proces op te starten ter verwijdering van diens Account. De Vennootschap verwijdert automatisch de persoonsgegevens van Klanten die 24 maanden niet actief geweest zijn.

  7.4 Wanneer de Klant KOFFIEMET verwijdert op diens toestel, worden de gegevens in het profiel van de Klant niet verwijderd. Bovenstaande artikels blijven onverlet van toepassing.

  7.5 Logbestanden waarin persoonsgegevens worden verwerkt, worden door de Vennootschap gedurende 30 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd. Logbestanden die vanwege bewijslast langer bewaard moeten worden, worden niet gewist totdat de betreffende casus is afgerond en kunnen in afzonderlijke gevallen worden doorgegeven aan opsporingsinstanties.

  7.6    Als de Klant hierom de Vennootschap hierom verzoekt, worden diens gegevens verwijderd wanneer voor deze gegevens geen wettelijke bewaringsplicht geldt. Indien een wettelijke bewaringsplicht geldt, worden de gegevens van de Klant eerst alleen geblokkeerd.

  7.7 Om de uitoefening van rechten door de betrokkenen mogelijk te maken, bewaart de Vennootschap de gegevens die nodig zijn voor de nakoming of het bewijs gedurende de betreffende verjaringstermijn (zijnde in principe 36 maanden).

  8. Verplichting tot verstrekken persoonsgegevens

  8.1 De Klant is niet verplicht om diens persoonsgegevens te verstrekken. Voor het gebruik van bepaalde diensten die de Vennootschap aanbiedt aan haar Klanten, is het evenwel noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. In voormeld geval, wordt de Klant er uitdrukkelijk op gewezen. Verplichte informatie zal worden opgevraagd bij de registratie van het profiel. In het geval de Klant voormelde verplichte informatie niet wenst te, zal deze desbetreffende diensten niet kunnen benutten.

  9. Rechten van de klant

  A. Manier waarop de klant aanspraak kan maken op diens rechten

  9.1 Voor contactopname met de Vennootschap, kan de Klant de gegevens gebruiken zoals opgenomen in artikel 1 van deze Privacyverklaring omtrent de verwerkingsverantwoordelijke. Om een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden, is het aangeraden dat de klant zich identificeert bij iedere contactopname met de Vennootschap.

  9.2 De Klant heeft de mogelijkheid om de correctheid van diens verstrekte persoonsgegevens te controleren en indien gewenst te corrigeren in diens Account onder "Mijn Account". Bepaalde gegevens kunnen niet door de Klant worden gewijzigd, zoals onder andere de geboortedatum, die alleen door de Vennootschap kunnen worden gewijzigd.

  9.3 Indien een wettelijke bewaringsplicht geldt, worden de gewijzigde gegevens van de Klant eerst enkel geblokkeerd voor de duur van de verplichte bewaringstermijn.

  B. Recht van inzage en rectificatie

  9.4 De Klant heeft het recht informatie te krijgen van de Vennootschap over de verwerking van diens persoonsgegevens. Daarnaast heeft de Klant ook het recht op informatie over deze persoonsgegevens en informatie over de categorie gegevens die worden opgeslagen voor het verwerkingsdoel, eventuele ontvangers, de opslagduur en diens rechten als belanghebbende. Indien de gegevens van de Klant onjuist of onvolledig zijn, kan deze de Vennootschap verzoeken om de persoonsgegevens te corrigeren of te vervolledigen. In het geval dat de Vennootschap de persoonsgegevens van de Klant aan derden heeft doorgegeven, informeert zij bij deze derde over de door te voeren correctie, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven.

  9.5 De Klant kan voormeld verzoek overmaken aan de Vennootschap per post, dan wel per mail, op de adressen vermeld in artikel 1 van deze Privacy verklaring

  C. Recht van de klant op verwijdering van diens persoonsgegevens

  9.6 De Klant kan, als de wettelijke voorwaarden zijn voldaan, eisen dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwijderd. In het bijzonder kan de Klant dit vragen indien:

  • De persoonsgegevens van de Klant niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld;
  • De rechtsgrond voor de verwerking uitsluitend op de toestemmingsverklaring van de Klant was gebaseerd en deze toestemming werd herroepen;
  • De Klant de verwerking tot promotionele doeleinden heeft herroepen ("reclameherroeping");
  • De Klant een verwerking op basis van de rechtsgrond belangenafweging om persoonlijke redenen heeft herroepen en de Vennootschap niet kan bewijzen dat er belangrijkere legitieme redenen zijn voor verwerking;
  • De persoonsgegevens van de Klant onrechtmatig zijn verwerkt; of
  • De persoonsgegevens van de Klant verwijderd moeten worden om aan wettelijke eisen te voldoen.

  9.7 De Klant dient er evenwel rekening mee te houden dat diens recht op verwijdering aan beperkingen is onderworpen.

  9.8 De Vennootschap heeft het recht om de verwijdering niet door te voeren indien de persoonsgegevens vanwege een van de volgende redenen worden verwerkt:

  • Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  • Om een wettelijke verplichting na te komen;
  • Voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
  • Voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
  • Voor de instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

  9.9 De Klant kan zijn of haar profielgegevens zelf wissen door in te loggen op diens Account en vervolgens bij 'Mijn Account' het betreffende proces op te starten ter verwijdering van diens Account. De Vennootschap verwijdert automatisch de persoonsgegevens van Klanten die 24 maanden niet actief geweest zijn.

  D. Recht van de klant op beperking van de verwerking

  9.10 De Klant kan de Vennootschap verzoeken om, als de wettelijk voorwaarden daarvoor bestaan, de verwerking van diens persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder wanneer:

  • De juistheid van de persoonsgegevens van de Klant wordt bestreden tot het moment van rectificatie;
  • De verwerking niet rechtmatig plaatsvindt en de Klant in plaats van verwijdering (zie punt c) een beperking van het gebruik eist;
  • De Vennootschap de gegevens van de Klant niet meer nodig heeft ten behoeve van de verwerking, maar de Klant deze nodig heeft om diens rechten, het uitoefenen daarvan of de verdediging daarvan veilig te stellen;
  • De Klant om persoonlijke redenen bezwaar heeft aangetekend tot op het moment waarop vaststaat of de belangen van de Klant al dan niet zwaarder doorwegen.

  9.11 Voor de juistheid van de opgegeven persoonsgegevens van de Klant kan deze ook de instellingsmogelijkheden in op diens Account gebruiken onder 'Mijn Account'. Enkele van de opgegeven persoonsgegevens, zoals geboortedatum, kunnen evenwel louter door de vennootschap worden aangepast.

  E. Recht van de klant op datatransport

  9.12 De Klant heeft het recht om persoonsgegevens die zijn overgemaakt aan de Vennootschap voor het uitvoeren van de Overeenkomst of op basis van een toestemmingsverklaring, in een overdraagbare opmaak te ontvangen. De Klant kan tevens eisen dat deze persoonsgegevens rechtstreeks aan een derde worden doorgeven voor zover zulks technisch haalbaar is.

  F. Recht van de klant op herroeping van een toestemmingsverklaring

  9.13 In het geval de Klant een toestemmingsverklaring voor de verwerking van diens persoonsgegevens heeft verstrekt aan de Vennootschap, kan deze de toestemming op ieder moment, doch niet retroactief herroepen. Voormelde herroeping heeft aldus geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingen tot aan herroeping.

  9.14 De Klant heeft de Vennootschap persoonsgegevens overgemaakt over diens seksuele geaardheid (geslacht en gezocht geslacht). De Klant kan deze toestemmingsverklaring op ieder moment, doch niet retroactief, intrekken. Voormelde herroeping heeft aldus geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingen tot aan de herroeping. Vanaf het moment van de herroeping van de toestemming tot verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot diens geslacht, kunnen er geen andere Klanten meer worden voorgesteld en kan de Vennootschap vanwege deze herroeping zijn diensten niet meer verlenen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden en de Klant aldus geen toegang meer verschaffen tot KOFFIEMET.

  G. Recht van de klant op bezwaar tegen direct marketing

  9.15 De Klant kan op ieder moment bezwaar maken tegen de verwerking van diens persoonsgegevens voor promotionele doeleinden ("reclamebezwaar"). Houd er rekening mee dat om organisatorische redenen sprake kan zijn van een overlapping van dit bezwaar en het gebruik van de persoonsgegevens in het kader van een reeds lopende promotie.

  9.16 Voor de juistheid van de opgegeven persoonsgegevens van de Klant kan deze ook de instellingsmogelijkheden in op diens Account gebruiken door in "Mijn Account" onder "Instellingen" diens gegevens aan te passen. Enkele van de opgegeven persoonsgegevens, zoals geboortedatum, kunnen alleen met behulp van de klantenservice worden veranderd.

  H. Uw recht op bezwaar om persoonlijke redenen

  9.17 De Klant heeft het recht om, omwille van redenen die voortvloeien uit diens bijzondere situatie, bezwaar aan te tekenen tegen de gegevensverwerking door de Vennootschap mits deze op de rechtsgrond van een legitiem belang berust. De Vennootschap zal in voorkomend geval de verwerking van de opgegeven persoonsgegevens stoppen tenzij de Vennootschap, conform de wettelijk voorschriften, kan aantonen dat dwingende beschermende redenen voor handen zijn voor de verdere verwerking, dewelke de rechten van de Klant overstijgen.

  I. Recht van de klant om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

  9.18 De Klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens of een verzoekschriftprocedure te starten bij de kantonrechter die bevoegd is voor diens woonplaats, of om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor de Vennootschap.

  10. Cookies en andere trackingtechnologieën

  10.1 De cookies die door de Vennootschap worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor het functioneren van KOFFIEMET. Deze cookies dienen om het internetaanbod te beveiligen en te vereenvoudigen voor de Klant. Deze cookies zorgen tevens voor functies zonder welke de Klant KOFFIEMET niet naar wens zou kunnen gebruiken. Ze kunnen absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van een website, bijvoorbeeld om de login- of andere essentiële gegevens op te slaan, of om veiligheidsredenen. Deze categorie bevat onder andere:

  • Cookies ter waarborging van de veiligheid van informatietechnische systemen;
  • Cookies die dienen voor de identificatie en respectievelijk de authenticatie van de Klanten;
  • Cookies in relatie tot een veilig authenticatieproces;
  • Cookies ter bestrijding van misbruik en voorkoming van bedrog;
  • Cookies die bepaalde gegevens van gebruikers tijdelijk opslaan;
  • Cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan.

  10.2 Door deze cookies kan de Klant veilig gebruik maken van KOFFIEMET en de functies zoals gewenst gebruiken. Zonder deze cookies kunnen essentiële diensten van de Vennootschap niet beschikbaar worden gesteld. De Vennootschap zet cookies alleen in bij het bezoeken en gebruiken van KOFFIEMET. Ze worden doorgaans na het sluiten van de browser gewist. Bovendien worden deze cookies zo gebruikt om bij aanmelden met een mobiele apparaat de geoptimaliseerde weergave van de website op te roepen, zodat het geheugen niet onnodig wordt belast.

  10.3 De rechtsgrond voor de verwerking is het gerechtvaardigde belang van de Vennootschap en de Klant dat de diensten veilig en met gebruiksgemak kunnen worden gebruikt en dat tevens de kwaliteit van KOFFIEMET en de inhoud daarvan voortdurend verbeterd worden.

  10.4 Voor het gebruik van de "strikt noodzakelijke" of "essentiële" cookies is geen toestemming vereist. Ze kunnen niet worden uitgeschakeld.